พันธะกิจการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

IMG_5163
image-1484

จากการประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ของสถาบัน ล้วนแล้วมาจากพื้นฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นภารกิจหลักของเราพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชน ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล

พันธะกิจหลักของเราจึงเปี่ยมไปด้วยการปลูกฝังลูกศิษย์ลูกหาและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการกับเรา ได้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและเข้าใจสภาวะสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทยประกอบการเรียนการสอนมาโดยตลอด ครูจันทร์จะพิถีพิถันในเรื่องนี้อย่างมาก ไม่ว่าครูฝึกที่มาจากที่อื่นๆ ก็จะถูกหลอมให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนและพร้อมที่จะเข้าไปมี่ส่วนร่วมกับชุมชนเสมอมา

ตลอดระยะเวลาร่วมเป็นสิบปี ทางครูจันทร์และทีมงาน ได้ร่วมกันจัดงานวันรักแม่รักษ์ทะเล โดยมีกิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเล ปล่อยหอยมือเสือ สำรวจแนวปะการัง วางปะการังเทียม และอบรมเยาวชนต้นกล้ารักษ์บ้านรักษ์ทะเล ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนจึงทำให้ภารกิจของสภาบันได้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ กิจกรรมใหม่ๆ ที่ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรณ์ทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการปลูกปะการัง ในบริเวณพื้นที่ ของเกาะพะงัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2561 จนโครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้มีแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและปะการังเพิ่มขึ้น