React Right การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 วัน หลักสูตรนี้เป็นการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนและมีภาคปฏิบัติกับหุ่นเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยได้ทันท่วงที โดยส่วนมากแล้วผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรจะเรียนร่วมกับหลักสูตร Diver Stress and Rescue ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

3,500Baht Book now